Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wise Elephant Coaching

Artikel 1   Definities en begrippen

 1. Wise Elephant Coaching: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75111608 levert Wise Elephant Coaching diensten op het gebied van consultancy, management, trainingen, coaching, begeleiding en vervaardigen van teksten.
 2. Diensten: alle door Wise Elephant Coaching aan de opdrachtgever verleende diensten, waaronder coaching en andere vormen van ontwikkelingsgerichte begeleiding, dan wel advisering en management en vervaardigen van teksten, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
 3. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Wise Elephant Coaching heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Wise Elephant Coaching zijn gemaakt, degene met wie is afgesproken dat hij de opdrachtsom betaalt.
 4. Klant/coachee: de persoon of personen ten behoeve van wie Wise Elephant Coaching haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant/coachee kunnen dezelfde zijn, maar dit behoeft niet zo te zijn.
 5. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, zoals omschreven in de getekende opdrachtbevestiging of de door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte.

Artikel 2   Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Wise Elephant Coaching.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Wise Elephant Coaching waarbij derden betrokken worden.
 3. Als een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Wise Elephant Coaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Wise Elephant Coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3   Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven (offertes) van Wise Elephant Coaching zijn gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstig) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever moet ervoor instaan dat door hem alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en de uitvoering van de opdracht aan Wise Elephant Coaching is verstrekt.
 2. Alle aanbiedingen en prijsopgaven (offertes) van Wise Elephant Coaching zijn vrijblijvend en hebben een geldingstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening. Zij kunnen door Wise Elephant Coaching tot aan het moment van aanvaarding op elk moment worden herroepen.
 3. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding of aanvaarding per e-mail door de opdrachtgever van de offerte of -indien geen offerte is uitgebracht- door schriftelijke (daaronder begrepen per e-mail) bevestiging van Wise Elephant Coaching van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
 4. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Wise Elephant Coaching uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Wise Elephant Coaching, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Wise Elephant Coaching een aanvang is gemaakt.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wise Elephant Coaching niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 4   Facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Het honorarium van Wise Elephant Coaching en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Wise Elephant Coaching steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Wise Elephant Coaching kan het hele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 3. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is hij aan Wise Elephant Coaching over het bedrag van de factuur wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de (verdere) uitvoering van de opdracht eenzijdig door Wise Elephant Coaching worden opgeschort, dit zonder dat Wise Elephant Coaching dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Wise Elephant Coaching in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 4. In geval opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van een of meerdere op hem rustende verplichtingen geldt het navolgende:
  1. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Wise Elephant Coaching aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  2. Voor zover opdrachtgever handelde in uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Wise Elephant Coaching aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. De kosten worden reeds nu alsdan vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van 75 euro voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
 5. Wise Elephant Coaching is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien opdrachtgever betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, tot het moment dat de opdrachtgever alsnog aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
 6. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Wise Elephant Coaching gerechtigd het volledige bedrag van de opdrachtsom op te eisen.
 7. Betaling in delen kan slecht na akkoord van en bevestiging van Wise Elephant Coaching plaatsvinden.

Artikel 5   Duur van de overeenkomst

 1. De duur van de overeenkomst hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk van tevoren overeengekomen dan wel geschat in de opdrachtbevestiging.
 2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 6   Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

 1. Wise Elephant Coaching heeft een inspanningsverplichting op basis van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en geen resultaatsverplichting.
 2. Wise Elephant Coaching is gehouden de opdracht en haar verplichtingen na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap – naar de maatstaven van het moment – verlangd kan worden.
 3. In geval van coaching zal Wise Elephant Coaching de richtlijnen en de gedragscode van de International Coach Federation naar beste inzicht en vermogen naleven.
 4. Wise Elephant Coaching en de opdrachtgever zullen alle door de andere partij beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld en/of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. Wise Elephant Coaching heeft het recht om bij de uitvoering van een opdracht derden te betrekken, onverminderd de verantwoordelijkheid van Wise Elephant Coaching voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wise Elephant Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wise Elephant Coaching worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wise Elephant Coaching zijn verstrekt, heeft Wise Elephant Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Wise Elephant Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wise Elephant Coaching is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 8. De opdrachtgever staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers daadwerkelijk deelneemt aan de met Wise Elephant Coaching overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte aan Wise Elephant Coaching verschuldigd.

Artikel 7   Wijziging, intrekking van opdrachten

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen proberen de overeenkomst tijdig en in overleg aan te passen.
 2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wise Elephant Coaching zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Als wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Wise Elephant Coaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Een gewijzigde overeenkomst komt slechts tot stand als ook over de financiële gevolgen overeenstemming is bereikt. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over wijziging van de overeenkomst, blijft de oorspronkelijke opdrachtsom verschuldigd.

Artikel 8   Annulering en ontbinding

 1. In geval van een coachtraject en andere vormen van ontwikkelingsgerichte begeleiding, waaronder begrepen maar niet beperkt tot trainingen en workshops, geldt het navolgende:
  1. Wise Elephant Coaching heeft het recht, om onder opgave van redenen, een coachtraject of andere vormen van ontwikkelingsgerichte begeleiding te annuleren of te verplaatsen of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant/coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Wise Elephant Coaching betaalde bedrag.
  2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject of andere dienst van Wise Elephant Coaching te annuleren. Daarbij geldt het volgende:
   1. Annulering door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de deelname of de opdracht kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag te voldoen.
   2. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de deelname of de opdracht is Wise Elephant Coaching gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
  3. Als de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant/coachee na aanvang van coachtraject en andere vormen van ontwikkelingsgerichte begeleiding de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Wise Elephant Coaching, anders rechtvaardigen.
 2. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Wise Elephant Coaching gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen klant/coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, wordt 100% in rekening gebracht.
 3. In geval van een opdracht en door Wise Elephant Coaching te verlenen dan wel verleende diensten anders dan als bedoeld in art. 8.1 en art 8.2, waaronder begrepen maar niet beperkt tot advies en management, geldt het navolgende:
  1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een partij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
  2. Opzegging kan uitsluitend met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, waarbij opgezegd dient te worden tegen de laatste dag van de lopende maand.
  3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan van een overeenkomst voor bepaalde tijd door de opdrachtgever, heeft Wise Elephant Coaching vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
 4. Als een van de partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 9   Aansprakelijkheid

 1. Wise Elephant Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor alle vormen van schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Wise Elephant Coaching.
 2. De aansprakelijkheid bij toerekenbare tekortkoming van Wise Elephant Coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, inclusief BTW.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan vier maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. De beoordeling van de vraag of de dienstverlening van Wise Elephant Coaching bepaalde risico’s voor letselschade of andersoortige lichamelijke of geestelijke schade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Niettemin zal Wise Elephant Coaching een opdrachtgever doorverwijzen naar derden indien zij van mening is dat daartoe een noodzaak aanwezig is en die expertise niet bij Wise Elephant Coaching aanwezig is. Het niet (tijdig) doorverwijzen van de opdrachtgever door Wise Elephant Coaching aan derden kan echter nimmer tot aansprakelijkheid van Wise Elephant Coaching leiden. De consequenties van een doorverwijzing voor de overeenkomst tussen partijen zullen in goed overleg worden vastgesteld.
 5. Elke aansprakelijkheid van Wise Elephant Coaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht worden in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wise Elephant Coaching geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Wise Elephant Coaching niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: ongeval, ziekte, brand, werkstaking, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
 2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Wise Elephant Coaching opgeschort. Indien de periode waarin Wise Elephant Coaching door overmacht aan de nakoming van de verplichtingen niet kan voldoen langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting van schadevergoeding bestaat.
 3. Als Wise Elephant Coaching bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, behoudt Wise Elephant Coaching zich het recht voor om het reeds uitgevoerde te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Wise Elephant Coaching is en blijft houder respectievelijk eigenaar van de auteurs-, eigendoms-, octrooi-, merk-, modellen-, handelsnaam en/of andere rechten van intellectueel eigendom op de door Wise Elephant Coaching ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten of bescheiden zoals (maar niet beperkt tot) vervaardigde teksten, oefeningen, programma’s, modellen, lesmaterialen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever mag de (stoffelijke) dragers van de rechten als bedoeld in lid 1 uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever zijn verstrekt, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk,- model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 3. Wise Elephant Coaching behoudt het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis en/of verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst verleent opdrachtgever aan Wise Elephant Coaching toestemming om de persoonsgegevens van de opdrachtgever te gebruiken en voor zover nodig te bewerken.
 2. Wise Elephant Coaching gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor haar eigen activiteiten.
 3. Wise Elephant Coaching is gehouden de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. Wise Elephant Coaching heeft hiertoe een Privacyverklaring opgesteld.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen Wise Elephant Coaching en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Wise Elephant Coaching is gevestigd.

Versie 1.0 2 januari 2020