MMS Level 1 Coach Training

For English: see below

Herken je dit?

֍ Je hebt een mooie carrière, altijd hard en met plezier gewerkt. Maar de laatste tijd realiseer je je dat je nog een flink aantal jaren werken voor de boeg hebt. Je vraagt je steeds vaker af of je dit nog al die jaren wilt blijven doen. Best een ongemakkelijke vraag, zeker omdat je geen idee hebt van het antwoord.

֍ Soms droom je ervan om heel iets anders te gaan doen. Weg uit de ratrace. Iets wat ertoe doet, waar je verschil kunt maken. Maar op dit punt je carrière overboord gooien, de zekerheid van een goed inkomen? Je kunt het je eigenlijk niet echt voorstellen, vooral niet omdat je omgeving je voor gek zou verslijten.

֍ Iedere keer als je tegen je kinderen zegt: ‘het is belangrijk dat je kiest wat je het allerliefste doet’, hoor je dat stemmetje in je hoofd: ‘o ja? En jij, doe je zelf wat je het allerliefste doet?’. Au! Terwijl je er zo in gelooft dat je je kinderen het goede voorbeeld moet geven.

֍ Je hebt een goed netwerk en veel vrienden, een stevige sociale kring. Maar hoe vaak heb je echt een goed gesprek? Hoe vaak gaat het echt ergens over? Hoe vaak voel je je verbonden op een dieper niveau? Terwijl je daar steeds meer behoefte aan krijgt.

֍ Want als je dan een keer zo’n echt gesprek hebt, dan gebeurt er iets moois. Daar zou je meer van willen, maar je durft meestal niet door te vragen, omdat je bang bent dat je het verkeerde zegt. Als dat niet in de weg zou staan, zou je meer van dat soort gesprekken hebben maar nu weet je vaak niet hoe je dat laagje dieper kunt komen.

Hoe zou het voor je zijn als?

֍ Je weet wat je wilt met het volgende deel van je werkzame leven?

֍ Je echt vrijuit zou kunnen dromen in een veilige omgeving over wat je diep van binnen wilt?

֍ Je trots bent op jezelf omdat je je kinderen voluit laat zien waar jij in gelooft?

֍ Je diepere verbinding vindt met de mensen om je heen?

֍ Je gemakkelijk echte gesprekken voert waarin je diepgang en verbinding voelt?


Dat is mogelijk als je kiest voor de MMS Level 1 Coach Training. Daarin staat jouw persoonlijke groei centraal. Aan het begin helpen we je jouw eigen doelen te formuleren en tijdens de training ga je daar stuk voor stuk mee aan de slag. Dat doe je doordat en terwijl je leert coachen en gecoacht wordt.

Aan het eind van dit traject:

֍ Heb je alle mogelijke nieuwe richtingen voor je loopbaan grondig verkend en eindelijk besloten welke afslag je daadwerkelijk gaat nemen. Je ziet een nieuwe, zinvolle invulling van de rest van je carrière voor je.

֍ Ken je je dromen en weet je wat je echt wilt, en ga je dát dus regelen. Je dromen zijn niet abstract meer, maar je gaat doen wat je in het diepst van je hart wilt.

֍ Leef je je kinderen de waarden voor die je hen wilt meegeven.

֍ Heb je connecties verdiept met mensen om je heen en dat is nog maar het begin.

֍ Voel je je stevig in gesprekken. Je durft diepgaande onderwerpen aan te roeren, waardoor je gesprekken meer inhoud en verbinding brengen. En daar help je ook anderen mee verder.

Do you recognize this?

֍ You have a great career, always working hard and enjoying yourself. But lately you realize that you still have quite a few years of work ahead of you. You increasingly wonder if you want to continue doing the same thing for all these years. Quite an awkward question, especially since you have no idea of ​​the answer.

֍ Sometimes you dream of doing something completely different. Of getting out of the rat race. Something that matters, where you can make a difference. But risking your career at this point, the security of a comfortable income? You really can't imagine how that would look like, the more because people around you would think you're insane.

֍ Every time you say to your children: 'it is important that you choose what you love to do most', you hear that little voice in your head: 'oh yes? And you, do you do what you love most?'. Ouch! While you believe so much that you have to set the best example for your children.

֍ You have a good network and many friends, a strong social circle. But how often do you really have a meaningful conversation? How often do you feel connected on a deeper level? But you need that more and more.

֍ Because once you have such a real conversation, something beautiful happens. You would like more of that, but you usually don't dare to ask because you're afraid you'll say something wrong. If that wouldn't get in the way, you'd have more of those conversations, but now you often don't know how to get that layer deeper.

What would it be like for you if:

֍ You would know what you want with the next part of your working life?

֍ You could dream really freely in a safe environment about what you want deep down inside?

֍ You are proud of yourself because you show your children what you believe in?

֍ You would have a deeper connection with the people around you?

֍ You could easily have profound conversations in which you feel depth and connection?

This is possible if you choose the MMS Level 1 Coach Training. Here your personal growth is at the centre. At the start we help you formulate your own goals and during the training you will work on them one by one. While you do this you are coached a lot and you learn how to coach.


At the end of this journey:

֍ You have thoroughly explored all possible new directions for your career and finally decided which turn you will actually take. You see a new, meaningful interpretation of the rest of your career in front of you.

֍ Do you know your dreams and do you know what you really want, so you go and arrange that. Your dreams are no longer abstract, but you are going to do what you want at the bottom of your heart.

֍ You teach your children the values ​​you want to pass on to them.

֍ You Have deepened connections with people around you and that's just the beginning.

֍ You feel secure in conversations. You dare to touch on deep topics, so your conversations are meaningful and bring you connection. And you also help others with that.